Leverandør:

KMD A/S

Aftale:

02.19.01 Stat, regioner og øvrige kunder (2019)

Sådan køber du:

Produktinformation

Leverandørens produktnummer: L-D1-T1-KMD-06-K1
Leverandør: KMD A/S, 02.19.01
UNSPSC kode: Applikations-programmeringstjenester, 81111504
EAN nummer:
Varegruppe: Grundmodul
Bestillingsenhed: stk
Indeholder: 0 stk
Producent:
Producentens varenummer:
Varemærke:
Udenfor Sæson: Nej
Leveringstid: 1 DAY
Produkt datablad:
Vareinformation gyldig fra: 18. juli 2019

Kravspecifikationer

Om produktet

<a href="https://old.ski.dk/KatalogDokumenter/02190018/L-D1-T1-KMD-06-K1.zip" >Tilgå leverandørens dokumenter</a> EDI Service er en kommunikations- og integrationsservice, der giver mulighed for elektronisk dataudveksling af strukturerede dokumenter i aftalte formater mellem IT-systemer. EDI Service anvendes i vid udstrækning til udveksling af handelsdokumenter som f.eks. fakturaer og ordrer. Serviceadgang sker ved anvendelse af en krypteret eller fast forbindelse. Kunden sørger selv for at indgå aftale med parterne i samarbejdet om de nærmere vilkår vedrørende dataudvekslingen. Disse vilkår, herunder vilkår om ansvar, opsigelse og tekniske krav er KMD uvedkommende, men man kan f.eks. vælge at rette sig efter retningslinjerne for udveksling af OIOUBL dokumenter i Nemhandel. Driftskapacitet, forvaltning, løbende opgradering af software/hardware samt overvågning leveres i henhold til Servicemålskataloget. Vedligehold, herunder teknisk og funktionel mangelafhjælpning samt releasestyring udføres løbende under iagttagelse af ITIL processerne jf Servicemålskataloget. Forretningsdomæne Servicen knytter sig hovedsageligt til myndighederne indkøbsprocesser herunder såvel indkøb og faktureringsproces. Den kan benyttes af alle myndigheder der benytter sig af disse processer. Omfattet lovgivning Den lovgivning der drejer sig om offentlige indkøb herunder lovgivning om brug af Nemhandel og Peppol I nedenstående beskrives Servicens forretningsdækning, kapabilitet, understøttede forretningsprocesser og datahåndtering. KMD EDI Service håndterer opgaver og forretningsprocesser indenfor områderne: 1. Dataudveksling 2. Dokumentkonvertering 3. Backup, Logning, Metadata og Arkivering 4. Datahåndtering 5. Teknisk support Ad 1: Dataudveksling KMD EDI Service håndterer dataudveksling af dokumenter i flere formater, fx EDIFACT, XML, OIOXML, OIOUBL. Kunden placerer dokumenterne i en mappe på sit access-point hos KMD, en såkaldt postkasse, der er organiseret med en række undermapper. Oftest er disse undermapper dedikeret til et specifikt format. KMD EDI Service indgår i et samarbejdende netværk af VANS-udbydere både i Danmark og internationalt, så dataudvekslingen på tværs af serviceudbydere sikres efter kendte og aftalte retningslinjer. KMD EDI Service sikrer, at dokumenterne afleveres til afsender, men skulle det ske, at aflevering ikke er mulig, vil servicen returnere en negativ kvittering under forudsætning af at dokumentet er læsbart og afsender er registreret bruger af servicen (kendt lokationsnummer) Re-routning af dokumenter (FT6) til en anden modtager kan være ønskeligt fx i forbindelse med implementering af ny applikation eller lignende. Adgang til NemHandel (FT7) og Adgang til PEPPOL (FT8) giver adgang til udveksling af ordrer og fakturaer med parter, der koblet op mod disse netværk. Ad 2: Dokumentkonvertering (FT9) IT-systemer vil ofte anvende forskellige standarder på et givent tidspunkt, hvorfor EDI-service tilbyder en række funktionelle tillægsydelser, der tilgodeser behovet for dataudveksling mellem IT-systemer, der benytter forskellige standarder. Dokumentkonvertering er central til løsning af denne opgave. KMD EDI Service tilbyder en række standard mapningstabeller til dokumentkonvertering. Standard mapningstabeller er karakteriseret ved, at både input- og output dokumenterne er i et format anbefalet af et dansk standardiseringsorgan og ved at samme mapningstabel kan anvendes af flere applikationer i indkøbs og faktureringsprocesserne. Såfremt input- og/eller output dokumenterne er i et ikke-standardiseret format, tilbydes dokumentkonvertering udført ved brug af et Integrationsmodul (FT3). Integrationsmoduler er karakteriseret ved at være applikationsspecifikke. KMD EDI Service understøtter derudover dataudveksling ved brug af ”VANS-kuverter”, hvorved parterne får mulighed for at sende dokumenter til modtagere, der ikke er angivet i dokumentet, fx sende en kopi til finansielle parter eller lignende. Dokumentet indpakkes i en VANS-kuvert, inden det afleveres til KMD. Såfremt det ønskes, kan indpakning og/eller udpakning af et dokument i en VANS-kuvert også foretages af KMD som en tillægsydelse (FT4). Ad. 3: Backup, Logning, Metadata og Arkivering Dataudveksling omfatter logning af relevante informationer omkring datatransporten, som fx afsender, modtager, dokumenttype og dato. Som en del af kerneydelsen gemmes log-informationer samt en kopi af dokumentet i 7 dage. Anvender kunden Arkiveringsservice, (FT2), vil det være muligt at spore og genfremsende dokumenter, der er ældre end 7 dage. Arkiveringsservice giver kunden mulighed for at vælge både hvilke dokumenttyper, der skal arkiveres samt om det skal være i hele eller dele af aftalens løbetid. I tilgift giver Kopi-service, FT1, mulighed for at kunden får en kopi af egne dokumenter leveret som en zip-fil til brug for fx ledelsesinformationssystemer. En sporing af et dokument forudsætter information om et eller flere metadata, som fx meddelelsestype, dato, afsenders og/eller modtagers lokationsnummer. Kunden vælger om de sporede dokumenter skal genfremsendes. Ad. 4: Datahåndtering Servicen leveres som servicebureau løsning fra KMD driftscentre, der er certificeret i henhold til ISO/IEC 20000. KMD er certificeret i henhold til DS 484. Alle driftscentre er placeret i EU/EØS. Ad. 5: Teknisk support Indeholdt i KMD EDI Service er mulighed for at få sporet og genfremsendt dokumenter, der er udvekslet gennem KMD EDI Service indenfor de seneste 7 kalenderdage. Kunden oplyser ved bestilling et eller flere meta-data, som fx meddelelsestype, dato, afsenders og/eller modtagers lokationsnummer. Kunden vælger om de sporede dokumenter skal genfremsendes. Dokumenter, der er ældre end 7 kalenderdage, betegnes som arkivdata og er omfattet af tillægsydelsen Arkiveringsservice. Kundens egne supportere kan følge status på dokumenterne samt spore og genfremsende dokumenter ved brug af tillægsydelsen Kundeportal (FT5). Der er anvendt beregningsenheden "Notifikationer" på Kerneydelsen og på nogen funktionelle tillægsydelser. Notifikationer skal her forstås som antal EDI meddelelser sendt fra Myndigheden.