50.96 Bleer: Sådan skal høring i kommunernes ældre- og handicapråd gennemføres

50.96 Bleer: Sådan skal høring i kommunernes ældre- og handicapråd gennemføres

21. december 2016
50.96 Bleer er underlagt servicelovens §112. Det stiller en række krav til processen for udarbejdelsen af aftalen. Få indsigt i hvordan SKI sikrer brugerinddragelse, og hvordan høringen af kommunernes ældre- og handicapråd skal gennemføres.
50.96 Bleer er den første af de nye kategorier af forpligtende aftaler, som SKI udbyder, der er omfattet af servicelovens §112. Det stiller en række yderligere krav til processen, hvormed aftalen udarbejdes.

For at udvikle en proces for udbud af §112-aftaler har SKI været i dialog med en række kommuner for at kortlægge deres erfaringer og processer for gennemførslen af §112-høringer og bygge videre på dem.

Krav til inddragelse af brugerrepræsentanter samt ældre- og handicapråd

Kommunerne har ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud, der er underlagt servicelovens § 112, en forpligtelse til at inddrage repræsentanter for brugerne i forbindelse med udarbejdelse af krav til produkter og tilknyttede serviceydelser. Når SKI udbyder aftaler på området på vegne af kommunerne, er vi underlagt samme krav som kommunerne.

Tilsvarende har kommunerne ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud, der berører borgere, der er omfattet af retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2 eller retssikkerhedslovens § 30 en forpligtelse til at foretage høring i de kommunalt nedsatte ældre- og handicapråd. Det vil således også være gældende for udbuddet af 50.96 Bleer.

Udover høringen af brugerrepræsentanter og høringen af ældre- og handicapråd gennemfører SKI den sædvanlige tekniske dialog med markedet samt den sædvanlige høring af udbudsmaterialet blandt kommunerne. 

Nedenstående tabel giver en overodnet oversigt over processen for 50.96 Bleer:Sådan har SKI sikret brugerinddragelse

For at opfylde servicelovens krav til brugerinddragelse har SKI i løbet af efteråret været i dialog med Kontinensforeningen, der desværre ikke havde mulighed for at udpege repræsentanter. I stedet har vi haft et godt møde med repræsentanter for brugerne fra en privat gruppe af borgere og Prostatakræftforeningen PROPA.

Repræsentanterne har på brugernes vegne bidraget med deres input til, hvilke krav SKI og kommunerne kan stille til produkterne og herunder de omkringliggende serviceydelser, der knytter sig til leveringen.

Brugerrepræsentanternes tilbagemeldinger efter mødet var meget positive, og vi har aftalt, at de modtager samme høringsmateriale som kommunerne, så der opretholdes en fortsat dialog. 

SKI forventer at fremsende det relevante udbudsmateriale til brugerrepræsentanterne samtidig med, at materialet sendes i teknisk dialog blandt potentielle leverandører i begyndelsen af januar.

Hvis din kommune skulle være opmærksom på andre repræsentanter for brugerne, som ligger ud over de repræsentanter, der har bidraget, er du velkommen til at kontakte SKI med henblik på ligeledes at få disse inddraget. I den forbindelse er du også velkommen til at inddrage særlige lokale grupper, som repræsenterer lokale kommunale brugere i din kommune.  

Den kommunale høring

I samarbejde med den kommunale projektgruppe er vi godt i gang med at klargøre udbudsmaterialet frem mod den kommunale høring. 

På nuværende tidspunkt forventer vi, at høringen kommer til at ligge fra den 31. januar til den 31. marts 2017. Perioden er forlænget fra de sædvanlige tre uger til to måneder for at give tid til, at kommunerne kan sende materialet i underhøring i ældre- og handicaprådene, jf. nedenfor.

Dokumenterne, der sendes i kommunal høring, og som kommunerne skal sende i underhøring i ældre- og handicapråd, vil være en delmængde af det samlede udbudsmateriale og bestå af dokumenter, der relaterer sig til produkter, bestilling, levering, service samt evaluering og opbygning af udbuddet. Det drejer sig om kravsspecifikation, leveringsvilkår og tilbudsliste.

Det er den enkelte kommunes ansvar at varsle det lokale ældre- og handicapråd om den kommende høring, så materialet kan blive behandlet i rådene.​

Det er den enkelte kommunes ansvar at varsle det lokale ældre- og handicapråd om den kommende høring, så materialet kan blive behandlet i rådene. Vi vil derfor opfordre kommunerne til at sikre, at aftalen kan blive behandlet i ældre- og handicaprådet i perioden for høringen. 

Da udbudsdesignet endnu ikke er endeligt fastlagt, kan datoerne for høringsperioden blive rykket. Hvis det sker, opdaterer vi datoerne på udbudssiden på vores hjemmeside​ og informerer formandskaberne i indkøbsfællesskaberne. 

Derudover vil den kommunale projektgruppe blive informeret om ændringerne, og vi vil sende en nyhed ud i vores nyhedsbrev, når høringen åbner.

Sådan gennemføres høringen af kommunernes ældre- og handicapråd

Høringen i ældre- og handicaprådet skal gennemføres, så den omfatter en næsten endelig version af høringsdokumenterne for at medlemmerne kan sætte sig ind i materialet, og sagen kan blive behandlet på rådenes løbende møder.

Når kommunerne skal gennemføre høringen af deres ældre- og handicapråd, vil SKI fremsende en samlet pakke med det relevante høringsmateriale og en detaljeret redegørelse for, hvornår og hvordan SKI har gennemført en brugerinddragelse i henhold til servicelovens § 112. Redegørelsen vil ligeledes indeholde brugerrepræsentanternes bemærkninger til materialet. 

Fremsendelse af høringssvar til SKI

Det er den enkelte kommune, der modtager høringssvar fra rådene og sender et samlet høringssvar til SKI, der også indeholder de bemærkninger, som kommunen selv måtte have til udbudsmaterialet. 

Det anbefales, at kommunerne i regi af indkøbsfællesskaberne samler medlemskommunernes høringssvar og sender et samlet høringssvar fra hvert indkøbsfællesskab (inkl. høringssvar fra kommunernes ældre- og handicapråd). Det sikrer en mere effektiv behandling og prioritering af eventuelt modstridende høringssvar. I det omfang der er behov for at formidle eventuelle modstridende input fra forskellige parter i det samme indkøbsfællesskab, ville det være en stor hjælp for den videre proces at indikere, hvor mange der støtter de forskellige positioner.

Skulle høringssvarene give anledning til væsentlige ændringer, vil det være nødvendigt at gennemføre en ny høring. Derfor mødes den kommunale projektgruppe efter modtagelse af høringssvarene og tager sammen med SKI’s jurister stilling til om evt. ændringer af høringsdokumenterne har en karakter, der nødvendiggør en ny høring.

Forventet tilslutningsperiode

Det endelige udbudsmateriale vil være tilgængeligt for kommunerne i tilslutningsperioden, der forventes at ligge i maj 2017.

Mere information

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte udbudskonsulent Henrik Østergaard. Se kontaktinformation nedenfor.