17.01 Revisionsydelser

Lovpligtigt revision og andre ydelser i forlængelse af den lovpligtige revision eller revision med særlige kompetencer.
Type
Frivillig aftale
Status
I drift
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
01. juni 2018
Udløbsdato
31. maj 2021
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

Med aftalen får alle offentlige organisationer – store og små - mulighed for at købe lovpligtig revision og andre ydelser, som enten ligger i naturlig forlængelse af den lovpligtige revision eller, hvor revisoren kan tilbyde særlige kompetencer.

Aftalen giver mulighed for at indgå leveringsaftaler med op til 7 års varighed, hvilket har været et stort ønske blandt SKI’s kunder.

Sortiment

SKI-KATALOGET

​Aftalen består af ni overordnede ydelsesområder, hvor der tilbydes følgende:

1. Lovpligtig revision

 • Den lovpligtige revisionsydelse omfatter en vurdering af, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme. Dette indbefatter følgende opgaver:
  • Finansiel revision så som almindelig anerkendt regnskabsmæssige og bevillingsmæssige kontroller og en vurdering af de tilrettelagte forretningsgange samt det interne kontrolniveau osv.
  • Juridisk-kritisk revision så som kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i regnskabet er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses.
  • Forvaltningsrevision her vurderes det om regionsrådet/kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger, samt den øvrige forvaltning af regionens/kommunens anliggender er varetaget hensigtsmæssigt.

2. Intern revision

 • Intern revisions i henhold til rigsrevisorlovens §9. Et konkret eksempel er en selvstændig enhed under et ministerium, hvor revisionen varetages af en privat revisor i samarbejde med rigsrevisor. Hvis der er oprettet intern revision i henhold til rigsrevisorlovens §9, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver lever op til kravene fra rigsrevisionen om nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og tilbudsgiver.

3. Udvidet forvaltningsrevision

 • Den udvidede forvaltningsrevision supplerer den løbende forvaltningsrevision ved at være mere dybdegående og/eller bredere og ikke lovbundet. Hensigten med den udvidede forvaltningsrevision er ofte at optimere sagsbehandling, sagsgange og omkostninger i en forvaltning eller på tværs af et forvaltningsområde

4. Tilskuds- og projektregnskaber

 • Ydelsen omfatter revision af tilskuds- og projektregnskaber med hel eller delvis ekstern finansiering, hvor tilskudsgiver via det godkendte budget for projektet dækker revisionsudgiften. Revisionen sker efter særlige retningslinjer fra tilskudsyder, og der skal aflægges et særskilt regnskab, der forsynes med revisionspåtegning.

5. Udvidet it-sikkerhedsrevision

 • Ydelsen omfatter den it-revision, som ikke er indeholdt i den almindelige lovpligtige revision. Konkrete eksempler kan være:
  • Identificere kritiske forretningsprocesser
  • Risikoanalyse – få et overblik over risikobilledet i regionens/kommunens it-miljø
  • Udarbejde en erklæring om anvendelse, og om nødvendigt hjælpe med at foretage
  • Hjælp til at skræddersy en it-sikkerhedspolitik, så den passer til lokale forhold, herunder bistand ved implementering

6. Generel økonomisk rådgivning

 • Ydelsen indeholder rådgivningsemner, der ikke er indeholdt i den finansielle revision. Her forstås rådgivning vedr. for eksempel økonomistyring, planlægning, tilrettelæggelse af interne forretningsgange, procedurer, interne kontroller, optimering af processer, f.eks. efter Lean og six sigma-principperne samt organisatorisk implementering af processerne, udarbejdelse eller justering af forretningsgange og arbejdsbeskrivelse, brugeruddannelse og træning mm.

7. Skat

 • Fokus er på revision, rådgivning og/eller støtte til de administrative opgaver i forbindelse med håndtering af skattelovgivningen i relation til de statslige, regionale og kommunale regnskabsregler. Revision og genberegning af skatteudbetalinger indbefatter desuden kontrol med procedurerne og beregningsmodellerne i kundens økonomistyrings- og lønudbetalingssystem.

8. Moms og afgifter

 • Ydelsen omfatter rådgivningsydelser i forbindelse med moms- og afgiftsområdet. På kommunalt niveau kan det f.eks. omhandle hvilke indtægter, der er momspligtige for en kommune, eller hvornår momsen på omkostninger refunderes. På regionalt niveau kan det fx omhandle behandling af moms på et hospital, og på centraladministrativt niveau kan det omhandle, hvilke indtægter der er momspligtige.

9. Administrative serviceydelser

 • Administrative services dækker den offentlige sektors behov for løbende administrativ bistand i spidsbelastningssituationer eller i længere perioder, herunder ydelse af regnskabsmæssig assistance. Ydelsen har karakter af en kontorvikarydelse, hvor revisor skal være i stand til at løse administrative opgaver for kunden under anvendelse af kundens økonomi- og it-systemer.

​Aftalen består af ni overordnede ydelsesområder, hvor der tilbydes følgende:

1. Lovpligtig revision

 • Den lovpligtige revisionsydelse omfatter en vurdering af, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme. Dette indbefatter følgende opgaver:
  • Finansiel revision så som almindelig anerkendt regnskabsmæssige og bevillingsmæssige kontroller og en vurdering af de tilrettelagte forretningsgange samt det interne kontrolniveau osv.
  • Juridisk-kritisk revision så som kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i regnskabet er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses.
  • Forvaltningsrevision her vurderes det om regionsrådet/kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger, samt den øvrige forvaltning af regionens/kommunens anliggender er varetaget hensigtsmæssigt.

2. Intern revision

 • Intern revisions i henhold til rigsrevisorlovens §9. Et konkret eksempel er en selvstændig enhed under et ministerium, hvor revisionen varetages af en privat revisor i samarbejde med rigsrevisor. Hvis der er oprettet intern revision i henhold til rigsrevisorlovens §9, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver lever op til kravene fra rigsrevisionen om nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og tilbudsgiver.

3. Udvidet forvaltningsrevision

 • Den udvidede forvaltningsrevision supplerer den løbende forvaltningsrevision ved at være mere dybdegående og/eller bredere og ikke lovbundet. Hensigten med den udvidede forvaltningsrevision er ofte at optimere sagsbehandling, sagsgange og omkostninger i en forvaltning eller på tværs af et forvaltningsområde

4. Tilskuds- og projektregnskaber

 • Ydelsen omfatter revision af tilskuds- og projektregnskaber med hel eller delvis ekstern finansiering, hvor tilskudsgiver via det godkendte budget for projektet dækker revisionsudgiften. Revisionen sker efter særlige retningslinjer fra tilskudsyder, og der skal aflægges et særskilt regnskab, der forsynes med revisionspåtegning.

5. Udvidet it-sikkerhedsrevision

 • Ydelsen omfatter den it-revision, som ikke er indeholdt i den almindelige lovpligtige revision. Konkrete eksempler kan være:
  • Identificere kritiske forretningsprocesser
  • Risikoanalyse – få et overblik over risikobilledet i regionens/kommunens it-miljø
  • Udarbejde en erklæring om anvendelse, og om nødvendigt hjælpe med at foretage
  • Hjælp til at skræddersy en it-sikkerhedspolitik, så den passer til lokale forhold, herunder bistand ved implementering

6. Generel økonomisk rådgivning

 • Ydelsen indeholder rådgivningsemner, der ikke er indeholdt i den finansielle revision. Her forstås rådgivning vedr. for eksempel økonomistyring, planlægning, tilrettelæggelse af interne forretningsgange, procedurer, interne kontroller, optimering af processer, f.eks. efter Lean og six sigma-principperne samt organisatorisk implementering af processerne, udarbejdelse eller justering af forretningsgange og arbejdsbeskrivelse, brugeruddannelse og træning mm.

7. Skat

 • Fokus er på revision, rådgivning og/eller støtte til de administrative opgaver i forbindelse med håndtering af skattelovgivningen i relation til de statslige, regionale og kommunale regnskabsregler. Revision og genberegning af skatteudbetalinger indbefatter desuden kontrol med procedurerne og beregningsmodellerne i kundens økonomistyrings- og lønudbetalingssystem.

8. Moms og afgifter

 • Ydelsen omfatter rådgivningsydelser i forbindelse med moms- og afgiftsområdet. På kommunalt niveau kan det f.eks. omhandle hvilke indtægter, der er momspligtige for en kommune, eller hvornår momsen på omkostninger refunderes. På regionalt niveau kan det fx omhandle behandling af moms på et hospital, og på centraladministrativt niveau kan det omhandle, hvilke indtægter der er momspligtige.

9. Administrative serviceydelser

 • Administrative services dækker den offentlige sektors behov for løbende administrativ bistand i spidsbelastningssituationer eller i længere perioder, herunder ydelse af regnskabsmæssig assistance. Ydelsen har karakter af en kontorvikarydelse, hvor revisor skal være i stand til at løse administrative opgaver for kunden under anvendelse af kundens økonomi- og it-systemer.

Brug af aftalen

​Sådan finder du din leverandør

Tildeling på denne aftale skal ske enten ved direkte tildeling eller ved miniudbud.

Er din kontrakt på under 500.000 kr. skal der laves direkte tildeling ud fra kaskademodellen. Det vil sige, at du tildeler kontrakten til leverandør nr. 1 i kaskaden. Hvis denne leverandør siger nej til opgaven, kan du tildele til leverandør nr. 2 og så fremdeles.

Er din kontrakt på over 500.000 kr. skal du gennemføre miniudbud. Her laver du en fornyet konkurrence blandt aftalens leverandører, hvor du evaluerer dem ud fra kriteriet ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.  Du baserer det på følgende kriterier og vægtning:

 • Organisation og bemanding 40 – 50%
 • Løsningsbeskrivelse 20 – 30%
 • Pris 30 – 40 %

Under aftaledokumenter finder du et tildelingskit med skabeloner og værktøjer, som du skal anvende, når du gennemfører dit miniudbud.

Læs også mere i rammeaftalens vejledning.

Udskiftning af medarbejder

Leveringsaftalen regulerer hvornår der er mulighed for udskiftning af medarbejdere. Udskiftning skal ske efter aftale med jer som kunde.

​Sådan finder du din leverandør

Tildeling på denne aftale skal ske enten ved direkte tildeling eller ved miniudbud.

Er din kontrakt på under 500.000 kr. skal der laves direkte tildeling ud fra kaskademodellen. Det vil sige, at du tildeler kontrakten til leverandør nr. 1 i kaskaden. Hvis denne leverandør siger nej til opgaven, kan du tildele til leverandør nr. 2 og så fremdeles.

Er din kontrakt på over 500.000 kr. skal du gennemføre miniudbud. Her laver du en fornyet konkurrence blandt aftalens leverandører, hvor du evaluerer dem ud fra kriteriet ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.  Du baserer det på følgende kriterier og vægtning:

 • Organisation og bemanding 40 – 50%
 • Løsningsbeskrivelse 20 – 30%
 • Pris 30 – 40 %

Under aftaledokumenter finder du et tildelingskit med skabeloner og værktøjer, som du skal anvende, når du gennemfører dit miniudbud.

Læs også mere i rammeaftalens vejledning.

Udskiftning af medarbejder

Leveringsaftalen regulerer hvornår der er mulighed for udskiftning af medarbejdere. Udskiftning skal ske efter aftale med jer som kunde.

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Leverandører

Ved direkte tildeling skal du bruge kaskademodellen med følgende rækkefølge:

 1. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 2. Beierholm P/S
 3. Ernst & Young P/S godkendt revisionspartnerselskab
 4. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 5. KPMG P/S

Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Udbudspostkassen” skal du bruge, når du sender miniudbudsmateriale til leverandørerne. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren.

Leverandører

Kontraktansvarlige

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab P/S
Navn
Ulrik Benedict Vassing
Title
Partner
Email
ulrik.b.vassing@dk.ey.com
Telefon
25 29 45 54
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Navn
Steen Andersen
Title
Partner
Email
sna@bdo.dk
Telefon
23 21 70 00
KPMG P/S
Navn
Niels Vendelbo
Title
Partner
Email
nielsvendelbo@kpmg.com
Telefon
25 54 36 58
Beierholm Statsautoriseret Revionspartnerselskab
Navn
Viggo Axelsen
Title
Direktør
Email
via@beierholm.dk
Telefon
96 34 72 12
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Navn
Jakob B. Ditlevsen
Title
Partner
Email
jditlevsen@deloitte.dk
Telefon
89 41 41 41

Salgsansvarlige

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab P/S
Navn
Ulrik Benedict Vassing
Title
Partner
Email
ulrik.b.vassing@dk.ey.com
Telefon
25 29 45 54
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Navn
Steen Andersen
Title
Partner
Email
sna@bdo.dk
Telefon
23 21 70 00
KPMG P/S
Navn
Niels Vendelbo
Title
Partner
Email
nielsvendelbo@kpmg.com
Telefon
25 54 36 58
Beierholm Statsautoriseret Revionspartnerselskab
Navn
Niels Christian Boll
Title
Statsaut. revisor, partner
Email
ncb@beierholm.dk
Telefon
87 39 37 03
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Navn
Jakob B. Ditlevsen
Title
Partner
Email
jditlevsen@deloitte.dk
Telefon
89 41 41 41

Udbudspostkasser

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab P/S
Navn
Udbudspostkasse 17.01
Title
Email
DK-SMProposals@dk.ey.com
Telefon
73 23 30 00
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Navn
Udbudspostkasse BDO
Title
Email
offentlig@bdo.dk
Telefon
39 15 52 00
KPMG P/S
Navn
Udbudspostkasse KPMG
Title
Email
publicsectordk@kpmg.com
Telefon
70 70 77 60
Beierholm Statsautoriseret Revionspartnerselskab
Navn
Niels Christian Boll
Title
Statsaut. revisor, partner
Email
ncb@beierholm.dk
Telefon
87 39 37 03
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Navn
Udbudspostkasse Deloitte
Title
Email
dkbidoffice@deloitte.dk
Telefon
36 10 20 30

Kontakt SKI